Sri Lanka, Kalpitiya - one responsible address found: